PIT-11 to podstawowa informacja, w której płatnik wykazuje informacje o przychodach, dochodach i kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na podstawie PIT-11 sporządzane są zeznania roczne takie jak PIT-37 oraz PIT-36.

Informacja PIT-11 wystawiana jest przez płatnika (podmiot zatrudniający) za okres uzyskiwania przez podatnika dochodów, od których pobrano i odprowadzono do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy. Wypełniając formularz PIT-11, płatnik musi wskazać jedynie rok, w którym podatnik uzyskiwał te dochody.

Płatnik ma obowiązek przekazania PIT-11 w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego najpóźniej do końca lutego roku następnego po rozliczanym roku podatkowym. Płatnik zatrudniający mniej niż 5 osób ma możliwość złożenia informacji w formie drukowanej, lecz termin tej formy mija 31 stycznia.

Biuro rachunkowe Wrocław

Egzemplarz przekazywany podatnikowi (pracownikowi) może zostać przekazany zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (jeżeli pracownik wyrazi na to zgodę) do końca lutego.

Za niedostarczenie pracownikowi, bądź Urzędowi Skarbowemu informacji PIT-11 w terminie, płatnikowi grożą wysokie kary. Nieprzekazanie informacji podatkowej traktowane jest jako przestępstwo skarbowe, za które grozi grzywna do 180 stawek dziennych. Niższa kara grozi w przypadkach mniejszej wagi, a kwota kary wahać się może między 208 zł a 41.600 zł (kary wyliczone na bazie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2018).