top of page
Szukaj
  • biuro15507

Zmiany i ułatwienia w estońskim CIT


Ministerstwo Finansów postanowiło dokonać uproszczeń w ryczałtowym podatku CIT (dalej nazywanym ECIT), dzięki czemu przepisy mają stać się prostsze i będzie mogła zostać nimi objęta większa liczba firm.

Poniżej informujemy o najważniejszych zmianach oraz potencjalnych zagrożeniach.

Zniesienie obowiązku inwestowania

Z ustawy wykreślony został zapis odnoszący się do ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Oznacza to, że niezależnie od przeznaczenia wypracowanego przez spółkę zysku, możliwe będzie korzystanie przez nią z ECIT.

W praktyce likwidacja uciążliwego obowiązku inwestowania może spowodować, że ECIT stanie się atrakcyjną formą opodatkowania dla wielu spółek.

Objęcie ECIT większej liczby podmiotów

Możliwość opłacania ECIT zyskają nowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe. W każdym przypadku wspólnikami lub akcjonariuszami muszą być wyłącznie osoby fizyczne.

Spośród wymienionych powyżej rodzajów spółek tylko spółki z o. o. mogły w 2021 r. płacić ECIT. Rozszerzenie katalogu podmiotów może spowodować, że większa ich liczba stanie się płatnikami ECIT.

Zatrudnianie

Uwaga!
Podmiot, który chce płacić ECIT musi zatrudniać!

ECIT nie wprowadza zmian w obowiązkach związanych z zatrudnianiem, jednak warto je pokrótce przypomnieć. W ustawie znajdują się dwa warunki związane z zatrudnieniem, z których całkowicie spełniony musi być jeden, dowolnie wybrany.

1. Podmiot musi zatrudniać na umowę o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty przez okres 300 dni (82% dni) w roku. Do tego limitu nie wlicza się wspólników i akcjonariuszy podmiotu

lub

2. Podmiot musi każdego miesiąca zatrudniać na umowy cywilnoprawne co najmniej 3 osoby, z łącznym wynagrodzeniem stanowiącym co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Do limitu nie wlicza się wspólników i akcjonariuszy podmiotu.

Ważne!
Do limitu nie zalicza się umów, które nie podlegają pod ubezpieczenia społeczne (czyli umów o dzieło lub umów zlecenia ze studentem poniżej 26 roku życia) ani umów, które nie podlegają pod podatek PIT (czyli umów zlecenia z dowolną osobą poniżej 26 roku życia).
Ostrzeżenie!
Jedynie częściowe spełnienie warunków zatrudnienia powoduje utratę prawa do ECIT!

Ułatwienia

Podatnik rozpoczynający działalność ma pewne ułatwienia. Warunek dotyczący zatrudnienia uznaje się zawsze za spełniony w pierwszym roku podlegania ECIT (nawet jeśli poziom zatrudnienia jest zerowy). Jeśli podmiot planuje korzystać z warunku numer 1, to w kolejnych latach podmiot musi zwiększać poziom zatrudnienia o co najmniej jeden etat, aż do osiągnięcia limitu. Natomiast, jeśli planuje korzystanie z warunku numer 2, to od drugiego roku musi spełniać go w pełni.

Natomiast mały podatnik kontynuujący działalność, który rozpoczyna opodatkowanie ECITem, może w pierwszym (i wyłącznie pierwszym) roku podlegania ECIT zatrudniać według warunku 1 lub 2 jedną osobę, a warunek będzie uznawany za spełniony.

Zagrożenia związane z ECIT

Należy pamiętać, że ECIT to nie tylko niski podatek, ale to także zagrożenia związane z brakiem interpretacji prawnych oraz wyjaśnień ze strony Ministerstwa Finansów. Przykładem mogą być zapisy dotyczące podatku od ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, co do których brak ustawowej definicji.

Sugerujemy nadzwyczajną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o wejściu w ECIT.

Podstawa prawna:

  • art. 28j ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.).

Stan prawny aktualny na dzień 23 grudnia 2021 r.
6 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page